Vedtægter for den private daginstitution Stenurten

Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten.
Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
Stk. 3 Institutionen ejer og driver den private institution Stenurten.
Stk. 4. Institutionen er medlem af Børneringen.
Stk. 5. Institutionens åbningstid fastlægges af bestyrelsen i samråd med lederen. Åbningstiden kan ikke udgøre mindre end 49 timer ugentligt.
Stk. 6. Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.
Stk. 7. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.
Stk. 8. Forældrebestyrelsen fastsætter sammen med lederen de årlige lukkedage. Lukkedagene fastsættes inden for de retningslinjer for lukkedage, der er gældende for Frederiksberg Kommune.

§2 Formål
Stk. 1 Institutionens formål er:
A) at drive institutionen Stenurten efter dagtilbudslovens bestemmelser og de til enhver tid gældende love mv., der bestemmer og regulerer drift af daginstitution/tilbud. Institutionen kan ikke have andre økonomiske aktiviteter end drift af institutionen Stenurten og andre non-profit aktiviteter knyttet hertil inden for gældende lovgivning.
Institutionen modtager børn i alderen 0-6 år efter de til enhver tid gældende bestemmelser for institutionsstart og slut for børn i denne aldersgruppe, herunder mulighederne for institutionens selvstændige tilpasning hertil.
Institutionen er normeret til 27 antal 0-2 årige og 33 antal 3-6 årige.
Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn. Institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet.
21.10.15
B) Ved at tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, de fysiske rammer, nærmiljøet, personaleressourcerne og økonomien, er det institutionens mål i samarbejde med forældrene at gøre hverdagen god for det enkelte barn.
Ved at sætte barnets naturlige nysgerrighed i spil og støtte viljen til selv at kunne og turde, er det institutionens formål at give barnet mulighed for at udvise selvstændighed, selvtillid og udvikle selvværd.
Det er institutionens formål at børnene udvikler kompetencer såvel socialt som færdighedsmæssigt, så det at kunne begå sig i forskellige sammenhænge styrkes.

§3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer af institutionen kan kun optages forældre med børn, der er optaget i institutionen samt samlevere og ægtefæller til forældre.
Hver familie har ved generalforsamlingen 2 stemmer pr. barn i institutionen. Jf. §4, stk.4.
Forældre er de personer, der på det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud efter dagtilbudsloven, har del i forældremyndigheden over barnet, eller den person hos hvem barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.
Stk. 2. Indmeldelse sker via institutionens website – www.stenurten-frederiksberg.dk. Optagelse sker på baggrund af ventelisteanciennitet, dog vil søskende til indskrevne og tidligere indskrevne børn nyde fortrin.
Anciennitet optjenes fra opskrivningstidspunktet.
Ventelisten står åben for alle børn, også for børn med særlige behov. Institutionen er forpligtet til at optage børn ved ledige pladser.
Stk. 3. Barnets ophør i institutionen sker ved skriftlig opsigelse til institutionens ledelse med to måneders varsel til den 1. i måneden.
Stk. 4. Institutionen kan efter gældende bestemmelser ved misligholdelse, herunder manglende forældrebetaling, opsige et barn optaget i institutionen. Disse bestemmelser fremgår af gældende love og bestemmelser og er tilsluttet af bestyrelsen og offentliggjort i bestyrelsens protokol. Herefter er forældrene til barnet ikke længere medlem.

§4 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Forældremødet er at betragte som generalforsamling.
Stk. 2. Forældremødet er institutionens øverste myndighed.
Stk. 3. Ordinært forældremøde afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel, ved opslag i institutionen og ved email til institutionens medlemmer eller på institutionens hjemmeside, med angivelse af dagsordenen.
21.10.15
Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på forældremødet er alle institutionens medlemmer, der ikke er i restance med forældrebetalingen. Hver familie har to stemmer pr. barn i institutionen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 5. Dagsordenen for det ordinære forældremøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent 2. Valg af referant 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Regnskabsaflæggelse 6. Vedtagelse af budget 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af revisor 10. Eventuelt
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på forældremødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før forældremødet.
Eventuelle indkomne forslag vil fremgå af den endelige dagsorden på hjemmesiden senest 3 dage før mødet.
Stk. 7. Forældremødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg til bestyrelsen, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, foretages altid en skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinært forældremøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af institutionens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning over for formanden eller bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal forældremødet afholdes senest fire uger efter at anmodningen er modtaget af formanden eller bestyrelsen.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært forældremøde er 8 dage.

§6 Institutionens daglige ledelse – bestyrelsen
Stk. 1. Institutionen ledes til dagligt af bestyrelsen under ansvar for forældremødet.
Stk. 2. Mellem forældremøderne udøver bestyrelsen via delegation den øverst besluttende myndighed, udøver institutionens ejerskab og varetager institutionens økonomi.
Stk. 3. Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens leder/ledelse og øvrige ansatte, jf. dog §7.
21.10.15
Stk. 4. Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Stk. 5. Forældrerepræsentanter til bestyrelsen vælges på forældremødet for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges forskudt. Ved valg af 6 forældrerepræsentanter vælges således 3 det ene år for en 2-årig periode og 3 det næste år, ligeledes for en 2-årig periode. Der vælges mindst 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 6. Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2-årig periode. Der vælges en suppleant for 1 år ad gangen. Lederen/ledelsen kan ikke være medarbejderrepræsentant. Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret.
Stk. 7. Foruden de på forældremødet valgte medlemmer, udpeger den siddende bestyrelse og Børneringen hver et medlem til bestyrelsen. Medlemmerne udpeges for 4 år af gangen.
Stk. 8. Forældre kan kun være medlem af bestyrelsen, så længe de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet, indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden.
Stk. 9. Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen, hvis pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.
Stk. 10. Institutionens leder/ledelse deltager i bestyrelsesmøderne som daglig leder af institutionen og faglig rådgiver. Leder/ledelse har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Stk. 11. Bestyrelsen leder institutionen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og forældremødets beslutninger.
Stk. 12. Umiddelbart efter forældremødet konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, evt. en sekretær og evt. en kasserer.
Stk. 13. Bestyrelsen fastsætter på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§7 Institutionens daglige ledelse – ledelsen
Stk. 1. Institutionen ledes til daglig af en ansat leder/ledelse under ansvar for bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen delegerer den pædagogiske ledelse, daglige drift, ansættelses- og afskedigelseskompetence og myndighed i øvrigt til denne leder/ledelse.
Stk. 3. Bemyndigelsens overordnede form og indhold vedtages på et ordinært forældremøde. Bemyndigelsen kan ikke omfatte ansættelses- og afskedigelseskompetence i forhold til ledende personale. Uanset lederens/ledelsens bemyndigelse kan bestyrelsen til enhver tid konkret kræve involvering i og/eller godkendelse af lederens dispositioner herunder i sager om ansættelse/afskedigelse, drift samt opfyldelse af dagtilbudslovens krav/regler.

§8 Personaleforhold
Stk. 1. Lederen/ledelsen i institutionen skal have pædagogisk uddannelse, og personalesammensætningen følger i øvrigt Frederiksberg Kommunes godkendelseskriterier.
21.10.15
Stk. 2. Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og børneattest.
Stk. 3. Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§9 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 21. december. Første år som privatinstitution løber regnskabsåret dog fra 1. september 2015 til 31. december 2016.
Stk. 2. Prisen for en dagtilbudsplads i Stenurten følger som udgangspunkt altid Frederiksberg Kommunes priser og reguleres sammen med Frederiksberg Kommunes priser den 1. januar hvert år.
Den gældende forældretakst fremgår af institutionens website: www.stenurten-frederiksberg.dk.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for forældremødet for økonomien omkring institutionsdriften.
Stk. 4. Et eventuelt overskud på institutionens drift vil blive hensat med henblik på fremtidig anvendelse til institutionens drift i efterfølgende år, jf. Stenurtens formål.
Stk. 5. Institutionens regnskabsførelse varetages af Børneringen og regnskabet revideres af uafhængig revisor.

§10 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer i institutionen. Bestyrelsen kan godkende at lederen, formand, kasserer og/eller institutionens regnskabsfører kan råde over dankort og netbank til institutionens bank/giro konti hver for sig inden for aftalte beløbsgrænser.
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Ved indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens og/eller institutionens daglige ledelse og drift eller som berører institutionens kapital kræves tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ved manglende forældrebetaling med kvalificeret flertal beslutte at ekskludere et barn fra institutionen, hvorved barnet vil ophøre med at gå i institutionen.
Stk. 5. Der påhviler ikke institutionens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler institutionen.
§11 Vedtægtsændringer
21.10.15
Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres med simpelt flertal på et forældremøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. En vedtægtsændring træder i kraft med virkning fra det forældremøde som den vedtages på, med mindre andet vedtages.

§11 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af institutionen kan finde sted med 2/3 flertal på et forældremøde eller med simpelt flertal på to efter hinanden følgende forældremøder, hvoraf det ene skal være ordinært.
Stk. 2. Institutionens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det opløsende forældremøde og med samme flertal som anvendt under §11, stk.1.